Inscripció MEGAESTIU / VILA XTREM

Vols recuperar les dades de l'any passat?
* Camps obligatoris
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.
Adjunta la documentació:

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

Megaestiu
El Megaestiu és una altemativa de lleure per als infants d’i3 a 4t de primària inclòs, on realitzen activitats diverses, com: jocs, tallers, manualitats, excursions... a la vegada que treballen i aprenen tot un seguit d'hàbits com són: la convivència, la pau, la independència funcional, l'autoestima... El Megaestiu és una activitat organitzada per l'Ajuntament de Vila-seca, coordinada i realitzada per un grup de monitors formats en l'educació en el lleure, conjuntament amb els tècnics de l'àrea de joventut. 

Vila Xtrem 
Campus esportiu diürn per infants i joves des de 5è de primària fins a 4t d’ESO, durant el període estival on es pretén una proposta esportiva i educativa en actituds i valors: jocs esportius, pràctica bàsica, animació, piscina i platja sempre adaptat a l’edat dels infants i joves. 
Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /
Adjunta la documentació:

SERVEIS

Opcions de l'Activitat: Vila Xtrem (a partir de 1r eso fins 4t eso)
Serveis 1 al 5 de juliol 8 al 12 de juliol 15 al 19 de juliol 22 al 26 de juliol 29 de juliol al 2 d’agost
VILA XTREM
Menjador
Import opcions escollides: 0,00 €
Opcions de l'Activitat: Megaestiu (a partir d’i3 fins 4t primària inclòs)
Serveis 1 al 5 de juliol 8 al 12 de juliol 15 al 19 de juliol 22 al 26 de juliol 29 de juliol al 2 d’agost 5 al 9 d’agost
MEGA ESTIU
Acollida
Menjador
Import opcions escollides: 0,00 €
Opcions de l'Activitat: Vila Xtrem (a partir de 5è primària fins 6è primària )
Serveis 1 al 5 de juliol 8 al 12 de juliol 15 al 19 de juliol 22 al 26 de juliol 29 de juliol al 2 d’agost 5 al 9 d’agost
VILA XTREM
Acollida
Menjador
Import opcions escollides: 0,00 €

Persones autoritzades pels representants legals a recollir els infants

Com a pare/mare/tutor autoritzo a assistir al casal d’estiu i a les sortides en la zona que corresponguin al seu grup. Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.
Al llarg del casal d’estiu Megaestiu i ExtiuExtrem es realitzaran fotografies i s’enregistrarà vídeo per fer un reportatge i penjar-ho al blog del casal. La signatura d’aquest document autoritza a que la imatge del/la menor a qui representa pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les activitats organitzades en el marc de l’activitat organitzada per Nascor Formació S.L. amb la finalitat de la seva difusió.
Autorització - FITXA MÈDICA
Import total: 0,00 €*